Gegevens

Beroepsvereniging: NVRT (Nederlandse Vereniging van Reïncarnatie Therapeuten), inschrijfnummer 1237.
De NVRT is aangesloten bij het NIBIG (Het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg). Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over de klachtenprocedure van het NIBG.
AGB-code: 90-037933
Inschrijving Kamer van Koophandel: 34322290
BTW nummer: NL 0021.81.194.B90
Bank (IBAN): NL91 ABNA 0529 9159 36 t.n.v. K. Nowdararpour.
De aansluiting bij het NIBIG betekent voor u dat u de garantie heeft dat geschillen professioneel worden behandeld.
Als professioneel regressie- en reïncarnatietherapeut en lid van mijn beroepsvereniging NVRT, die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden bewaakt, wil ik graag dat u tevreden bent over uw sessie(s). Een enkele keer kan dat anders lopen. U kunt dan de volgende weg bewandelen:
a. In eerste instantie komt de klacht – mondeling of schriftelijk – bij de regressie- en reïncarnatietherapeut terecht. Therapeut en cliënt proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in een gesprek tussen therapeut en cliënt er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, dan kunt u zich als cliënt wenden tot de klachtenfunctionaris. Deze weg kan wel veel langer duren.
b. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon, die niet verbonden is aan de NVRT. Hij/ zij kiest geen partij, noch voor de cliënt, noch voor de therapeut. De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat de cliënt, de therapeut en de klachtenfunctionaris samen naar een oplossing zoeken.
c. Is de cliënt ontevreden met de onder b) geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie. Deze commissie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is voor de cliënt een laagdrempelig alternatief om de stap naar de burgerlijke rechter te vermijden. De Geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en de cliënt heeft geen mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. Dit in tegenstelling tot de zorgaanbieder/therapeut. Is deze laatste van mening dat de procedure bij de geschilleninstantie niet goed is behandeld, dan kan de therapeut naar de rechter. De beroepsorganisatie NVRT is aangesloten bij het Nibig, dat de klachtenprocedure uitvoert. Zie Het Klachtenregelement van het NIBIG [PDF].
© Copyright 2017 Kobra Nowdararpour & Primagine.
De afbeeldingen en teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthouders digitaal of in druk worden verpreid, hergebruikt of anderszins worden aangewend voor zowel niet-commercieel als commercieel gebruik. Website ontwerp en grafische composities door Primagine.
Disclaimer
De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Wings of Freedom is echter niet verantwoordelijk voor enige gevolg van de toepassing van deze informatie of de informatie op websites naar wordt verwezen. Met nadruk geldt dat als u problemen met uw lichamelijke gezondheid ervaart of vermoedt, u het beste een reguliere arts kunt raadplegen.